Mach Fähler

Info

Mach Fähler

Music video for Troubas Kater

Troubas Kater – Mach Fähler
Musicvideo, HD, 3’30’’ (CH 2016)
Director, DoP, Edit: Roman Tschäppeler
Production: guzo GmbH, Biel